Regulamin

Definicje

1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z Portalu dokonująca czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.labelco.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.labelco.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu www.labelco.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią Flexolabels Sp. z o.o, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.labelco.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru oraz jego cenę powiększoną o koszty pakowania i spedycji oraz podatek VAT .
9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.labelco.pl, zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem i administratorem strony www.labelco.pl jest Flexolabels Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław, nr KRS: 0000470428, REGON: 022190590, NIP: 8952023455 nr tel. 071 7574950, e-mail biuro@flexolabels.pl lub labelco@labelco.pl, zwana dalej Drukarnią.

 

II. Zasady korzystania z Portalu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu www.labelco.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
2.2. Założenie i posiadanie konta na Portalu oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3. Klientem Portalu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
2.4. Właściciel Portalu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Portalu bądź jego właściciela: Drukarni Flexolabels Sp. z o.o..
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
2.7. Klient Portalu nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Portalu www.labelco.pl,
2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.labelco.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po dokonaniu wyboru w zakresie rodzaju materiału, wymiarów etykiety oraz nakładu, Klient zostanie poinformowany o cenie druku oraz o kosztach transportu. Następnie aby przejść do kolejnego etapu Klient jest proszony o dodanie plików graficznych celem przesłania ich do weryfikacji.
3.4. Po kliknięciu w przycisk „Prześlij pliki do weryfikacji”  klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę, gdzie będzie mógł wybrać dodatkowe uszlachetnienie etykiet lub inne wymagane parametry związane z jakością druku.
3.5. W kolejnym etapie Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych (lub ich sprawdzenie jeśli wcześniej utworzył konto i się zalogował). Na tym etapie może również opłacić zamówienie lub przesłać pliki do weryfikacji bez opłacania zamówienia (po pozytywnej weryfikacji zostanie poproszony osobnym mailem o dokonanie brakującej opłaty).
3.6. Po akceptacji powyższych kroków przez Klienta, zostanie on poinformowany o wpłynięciu zamówienia oraz jego statusie. Na tym etapie pracownicy Drukarni dokonają bez zbędnej zwłoki weryfikacji przesłanych plików i w korespondencji mailowej prześlą ewentualne uwagi i/lub plik z formatką akceptacyjną. Po mailowym zaakceptowaniu przez Klienta projektu bez zmian (lub po ewentualnych zmianach), Zamówienie otrzymuje status w realizacji i będzie oczekiwać na ewentualną płatność, jeśli ta nie nastąpiła wcześniej.
3.7. Brak płatności za zamówienie w przeciągu 7 dni od daty akceptacji pliku oznacza rezygnację z Zamówienia przez Klienta. Za datę wpływu płatności uważa się moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Drukarni.
3.8. O wszelkich zmianach w statusie zamówienia, klient będzie informowany za pomocą e-maili systemowych.
3.9. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy po wykonaniu płatności.
3.10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże wszelkie czynności wymagające zaangażowania pracowników Drukarni np.: manualne weryfikowanie plików, będą się odbywały w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00.
3.11. Drukarnia ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zatorów produkcyjnych.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu www.labelco.pl.
4.4. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanych problemów produkcyjnych przy realizacji zlecenia o maksymalnie 7 dni roboczych. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka produkcyjna przekroczy 7 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
4.5. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt realizacji Zamówienia, koszt pakowania i przesyłki oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
5.2. Płatności za Zlecenie można standardowo dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayPal w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
b) korzystając z przelewu bankowego,
5.3 Portal może wprowadzić na żądanie klienta dodatkowe formy płatności za Zlecenie jak:
a) odroczony termin płatności po dostawie,
b) płatność za pobraniem przy dostawie,
jednak są one związane ze zbadaniem wiarygodności płatniczej klienta, m.in. poprzez weryfikację baz KRD i BIG, na co Klient wyraża zgodę.
5.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.5. Dokonując zakupów na Portalu www.labelco.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.
5.6. Drukarni przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dokonywania płatności, jak też do zmiany wybranego sposobu płatności po zawarciu umowy.

 

VI. Materiały do druku

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu. Można je znaleźć tutaj
6.4. Klient w trakcie składania Zamówienia ma możliwość przesłania plików do weryfikacji. Pracownicy Drukarni dokonują sprawdzenia ich pod kątem poprawności plików, odpowiedniego rozłożenia na warstwy, właściwej rozdzielczości załączonych bitmap, oraz wektorowej postaci tekstów (lub dołączenia czcionek w przypadku tekstów w wersji edytowalnej). Pracownicy Drukarni nie dokonują sprawdzenia tekstów pod kątem stylistycznym, ortograficznym, itp. W przypadku gdy Klient nie dołączy wszystkich plików podczas składania zamówienia, zostanie poproszony o ich ponowne przesłanie drogą mailową lub poprzez FTP.
6.5. Po weryfikacji otrzymanych plików przez Drukarnię, Klient otrzymuje zwrotnie do akceptacji plik (w formie spłaszczonego obrazu JPG), celem ostatecznego potwierdzenia poprawności projektu. Do momentu uzyskania akceptacji od Klienta, zlecenie pozostaje wstrzymane. Gdy Klient nie dokona akceptacji do druku w przeciągu 7 dni od otrzymania takiego pliku, Zlecenie zostanie zamknięte bez jego realizacji.
6.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. Drukarnia nie ponosi również odpowiedzialności za błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne itp w tekstach etykiet, które nie zostały dostrzeżone przez Klienta podczas akceptacji projektu.
6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
6.7. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo, jednak Drukarnia zastrzega sobie prawo do ich usunięcia po 6 miesiącach od ostatniego zamówienia.

 

VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie”. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony klikając link „Reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce strony www.labelco.pl.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
7.8. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy wycinaniu kształtu etykiety: tolerancja do 2 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 2 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 10% nakładu.
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
7.9. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.
7.10. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
7.11. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
7.12. Jakiekolwiek ewentualne roszczenia związane z wadliwym towarem, bądź szkodami powstałymi w wyniku jego użycia, ograniczone są wyłącznie do wartości tego towaru określonym w Zamówieniu.

 

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1. Właściciel Portalu www.labelco.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: labelco@labelco.pl.
8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią Flexolabels Sp. z o.o. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.